Kişisel Verilerin Korunması


MÜŞTERİLER, TEDARİKÇİLER VE İŞ ORTAKLARIMIZ VE
ÇALIŞANLARI İÇİN AYDINLATMA VE BİLGİLENDİRME FORMU

İşbu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi çerçevesinde yasal yükümlülüğümüz gereğince yapılmakta olup; EBAM ULUSLAR ARASI NAKLİYAT VE TİCARET LTD.ŞTİ. (“EBAM U/A NAKL.”) ile paylaştığınız kişisel verilerinizin kullanılması, işlenmesi, muhafaza edilmesi ve gerektiğinde silinmesi ile Kanun kapsamındaki haklarınızı içermektedir.

EBAM U/A NAKL, müşterilerinin, tedarikçilerinin, iş ortaklarının ve çalışanlarının, ziyaretçilerinin ve sair üçüncü kişilerinin bilgilerinin gizli tutulmasına özen gösterir.

VERİ SORUMLUSU :

07 Nisan 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) uyarınca, EBAM ULUSLAR ARASI NAKLİYAT VE TİCARET LTD.ŞTİ. (“EBAM U/A NAKL.”) veri sorumlusu olup, Kanun kapsamında bir takım sorumluluk ve yükümlülükleri mevcuttur. Bu kapsamda, EBAM U/A NAKL. , müşterimizle olan ticari ilişkilerimizle ilgili işlenen bazı kişisel verilerinizi, aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve işbu Aydınlatma/Bilgilendirme Formu’ nda düzenlenen koşullara göre işlemek için onayınızı talep etmekte ve sizleri Kanun kapsamında mevcut haklarınız ve genel olarak veri işleme amaçlarımız hakkında bilgilendirmek istemektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AMACI:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince, güvenlik amacıyla tutulan ziyaretçi kaydı içerisinde yer alan adı/soyadı, TC, kamera kaydı, internet kullanım kaydı ve ziyaretinize ilişkin tutulan diğer kayıtlarda ilgili kişiyi tanıtan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır. Gerçek kişi tedarikçiye ilişkin olarak ad, soyad, TC Kimlik numarası gibi kimlik bilgileri; banka bilgileri gibi finansal bilgiler; adres, e-posta, cep telefonu gibi iletişim bilgileri, Tedarikçi yetkilisine ilişkin olarak ad, soyad, TC kimlik numarası gibi kimlik bilgileri, fotoğraf; vekaletname/sirküler gibi belgelerde yer alan imza gibi özel nitelikli kişisel veriler; adres, e-posta, cep telefonu gibi iletişim bilgileri, Tedarikçi çalışanına ilişkin olarak ad, soyad, TC kimlik numarası gibi kimlik bilgileri; SGK bordrosu, İSG evrakı gibi özlük bilgileri; sağlık raporu, adli sicil kaydı gibi özel nitelikli kişisel veriler; eğitim durumu, sertifikalar gibi eğitim/mesleki deneyim ve tecrübe bilgileri; banka bilgileri gibi finansal bilgiler; adres, e-posta, cep telefonu gibi iletişim bilgileri kişisel veri kapsamındadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, SGK, İş Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu gibi mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Mal, ürün veya hizmet tedarikine ilişkin sözleşme süreçlerinin takibi ve icrası, Kurumsal şirket kurallarına uyumun sağlanması amacı ile kişisel veriler işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere diğer mevzuat kapsamında kişisel verileriniz ve nitelikli kişisel verileriniz, kanunda öngörülen temel ilkelere uygun olarak EBAM U/A NAKL tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilerimize önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacı doğrultusunda; EBAM U/A NAKL tarafından yürütülen birebir ve/veya entegre pazarlama faaliyetleri, satış ve satış sonrası operasyonlar; EBAM U/A NAKL tarafından yürütülen birebir ve/veya entegre pazarlama faaliyetleri, satış ve satış sonrası operasyonlar, EBAM U/A NAKL  ve EBAM U/A NAKL ile iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini doğrultusunda; EBAM U/A NAKL tarafından yürütülen, iletişime yönelik idari operasyonlar, hizmete yönelik operasyonlar; müşteri/tedarikçi/iş ortağı (yetkili veya çalışanlar veya ortakları) değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi; EBAM U/A NAKL ‘ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; EBAM U/A NAKL  tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi doğrultusunda ve ilgili mevzuatın öngördüğü yükümlülükler ve sorumluluklar kapsamında işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Söz konusu faaliyetler kapsamında EBAM U/A NAKL tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak Kişisel verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareketedilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; kanunda öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, EBAM U/A NAKL tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşları ve benzer kuruluşlar ile Türk Ticaret Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine, EBAM U/A NAKL ın iş ortaklarına, müşterilerine, tedarikçilerine, hissedarlarına, iştiraklerine, danışmanlarımıza,  denetçilerimize ve / veya hizmet sağlayıcılarımızaaktarılabilecektir.

Kişisel veriler; Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla EBAM U/A NAKL tarafından her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda; sunulan ürün ve hizmetleri sağlamak, geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve bu kapsamda EBAM U/A NAKL’in sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmek amacıyla anketler, internet siteleri, çalışanlar ve temsilcilikler, mobil uygulamalar ve bu gibi benzeri kanallar aracılığı ile ve değişik hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

Bu çerçevede kişisel verileriniz, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 4.2. maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5.2. ve 6.3. maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

VERİ SAHİBİNİN KANUNUN 11. MADESİNDE SAYILAN HAKLARI :

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle[1] EBAM U/A NAKL ‘ a başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işleniyorsa, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

İlgili kişilerin kanunun uygulanması ile ilgili taleplerini öncelikle veri sorumlusuna iletmeleri zorunludur. İlgili kişilerin sahip oldukları hakları kullanabilmeleri için öncelikle veri sorumlusuna başvurmaları zorunludur. Bu yol tüketilmeden Kurula şikayet yoluna gidilemez.

Sayın Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi EBAM U/A NAKL  http://www.ebamnakliyat.com alan adlı internet sitesinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını “ EBAM ULUSLAR ARASI NAKLİYAT VE TİCARET LTD.ŞTİ. Çanakkale Caddesi No:63 Pınarbaşı/Bornova/İZMİR” adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Veri güvenliğini sağlamak amacıyla, Şirketimiz tarafından, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvuruda bulunan kişiden bilgi talep edebilecektir. Şirketimiz ayrıca kişisel veri sahibinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Veri sahibinin başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, EBAM U/A NAKL tarafından gerekçesi açıklanarak talep reddedilebilecektir. Talebiniz kabul edilebilir veya gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve cevap, yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde EBAM U/A NAKL  tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin EBAM U/A NAKL için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.[2]

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip EBAM U/A NAKL  tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

EBAM U/A NAKL, yasal düzenlemeler ve şirket politikası ve kararları doğrultusunda değişiklikler veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik veya güncellemeleri yansıtan metinler hakkında ilgili kişilere web sitesi üzerinden gerekli bilgilendirme yapılır.

[1]10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca; veri sahipleri, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri sahipleri tarafından Ebam u/a nakl. ’a  daha önce bildirilen ve Ebam u/a nakl. ’ın  sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Ebam u/a nakl. ’a  iletir.

[2]10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Ebam u / a nakl.   tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.